Waalwijk2025

In september 2017 is de Strategische Visie Waalwijk 2025 Samen werken aan de toekomst vastgesteld. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken wij aan de uitvoering van de strategische visie.

Op deze website kunt u lezen wat de stand van zaken is in de uitvoering van de strategische visie Waalwijk 2025. Dit doen we kort en krachtig per doelstelling, per pijler (zie naastgelegen iconen).

Twee keer per jaar (na de zomervakantie en na de kerstvakantie) geven wij een update in de stand van zaken. Wilt u de informatie downloaden of printen? Klik dan onderstaand op VISIEWIJS. Daar vindt u alle stand van zaken overzichten.

Wilt u meer weten over de visie, ambitie en doelstellingen dan kunt u de Strategische Visie Waalwijk 2025 downloaden of de publieksversie waarin de interviews met inwoners zijn opgenomen.

VISIEWIJS stand van zaken

Twee keer per jaar geven wij een update in de stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie. Deze informatie vindt u in deze visual en in onderstaande VISIEWIJS. De VISIEWIJS kunt u ook downloaden en printen.

VISIEWIJS augustus 2018 definitief (1e exemplaar)

VISIEWIJS januari_2019 definitief (2e exemplaar)

VISIEWIJS september 2019 definitief (3e exemplaar)

 

De pijlers

Waalwijk werkt aan de volgende pijlers:

 1. Leefklimaat:
  1. Voorzieningen
  2. Sociale veerkracht: ouderen, jongeren, nieuwe inwoners
  3. Veiligheid
 2. Arbeidsmarkt: vraag en aanbod in balans
  1. Werkgelegenheid
  2. Afstand tot arbeidsmarkt
 3. Bereikbaarheid: overal makkelijk kunnen komen

Vanuit deze pijlers zijn onze doelstellingen voor 2025 vastgesteld. Ook de manier waaróp we dit doen, is belangrijk. We kiezen bewust voor een rode en groene draad. De rode draad is voor ons samenwerken. De groene draad staat voor duurzaamheid.

De 25 belangrijkste doelstellingen

Leefklimaat:

1.Stimuleren van een transformatie van de binnenstad tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek van ontmoeting en vermaak.

2.Verbinden van de concentratie schoen- en lederhandelsbedrijven aan de retail- en leisurefunctie van de binnenstad en aan de gebiedsmarketing van De Langstraat.

3.Doorontwikkelen van een integrale aanpak in het sociale domein.

4.Realiseren van laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten, gericht op de versterking van sociale participatie, onderling hulpbetoon en hulp dichtbij huis.

5.Stimuleren van taalvaardigheid en het hebben van een baan voor nieuwe inwoners.

6.Investeren in een weerbare overheid en weerbare inwoners.

Arbeidsmarkt:

7.Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant zijn.

8.Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

9.Een werkloosheidscijfer onder het landelijke en Brabantse werkloosheidscijfer.

10.Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap.

11.Het aantrekkelijk maken voor Waalwijkse jongeren om na hun studie weer in Waalwijk te komen wonen en/of na afronden van hun studie ook in Waalwijk te blijven.

Bereikbaarheid:

12.De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen, o.a. door een impuls te geven aan de havenontwikkeling en door de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27) te stimuleren.

13.Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch.

14.Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum (winkelgebied, stadhuis, schoenenmuseum) door het regionale openbaar vervoer.

15.Inzetten op servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen.

16.Faciliteren van het laten aanleggen van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente om inwoners, organisaties en overheid een razendsnelle en toekomstbestendige internetverbinding te bieden.

Rode draad:

17.De gemeente als eerste overheid.

18.Nastreven van een hoge kwaliteit van publieke dienstverlening en nog competenter worden op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en partnerschap.

19.Realiseren van maximaal maatschappelijk rendement van het geld van de inwoner en als organisatie bij de besten horen.

20.Ontwikkelen van de omschakeling van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt.

21.Investeren in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en ook daarbuiten (schaalvergroting).

22.Fungeren als een assertieve, proactieve speler in het regionale bestuurlijke netwerk.

Groene draad:

23.Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen.

24.Klimaatneutraal in 2043. Daarvoor investeren we o.a. in circulaire economie (van afval naar grondstof).

25.Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap.

Leefklimaat

De samenstelling van onze bevolking verandert. Er wonen in Waalwijk steeds meer ouderen. Een deel van hen is eenzaam. We willen hen helpen om actief mee te blijven doen in de samenleving. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Naast een breed aanbod aan woningen voor o.a. starters, ouderen en alleenstaanden zorgen we voor aantrekkelijke voorzieningen en een centrum waar regelmatig iets te doen is. Omdat het koopgedrag verandert, zien we meer leegstand. Daar moeten we op inzetten.

Goede en betaalbare zorg is een ander onderwerp. We doen eerst een beroep op wat mensen zelf kunnen en we proberen oplossingen te zoeken die dichtbij hen liggen. Doel: minimaal één kostwinner per huishouden. Met daarbij als uitgangspunt: één gezin, één plan en één regisseur. We vinden het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen. Daarbij richten we ons vooral op sociale veiligheid en het voorkomen van onveilige situaties.

Stimuleren van een transformatie van de binnenstad tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek van ontmoeting en vermaak

De weekmarkt is begin juli naar het centrum verplaatst. De nieuwe opstelling met een mix van markt, eten, winkels en amusement is een groot succes. Om de markt te kunnen verplaatsen, is de inrichting van het Raadhuisplein aangepast. Hierdoor kunnen ook evenementen beter worden gefaciliteerd. Daarnaast is het terrassenbeleid voor de Markt en het Raadhuisplein herzien. Opties als het autovrij maken en (deels) herinrichten van de Markt worden nu onderzocht. Evenals de mogelijkheid om serres te realiseren. Eventuele aanpassingen van de huidige routing voor verkeer, herinrichting van de openbare ruimte en toevoegen van beplanting ter uitwerking van de Groene Agenda worden hierin ook meegenomen.

Met VOLOP Waalwijk pakken we de leegstand in het centrum aan. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Drie initiatieven hebben al een tijdelijke plek gevonden in het centrum. Airbrush-kunstenaar Jean Pierre Nijs exposeert en werkt in een leegstaand pand aan de Stationsstraat. In de Grotestraat komt het museum voor hedendaagse kunst en in De Els lopen de laatste gesprekken over een nieuw te starten winkel op basis van ingroeihuur.

Wyne Strategy & Innovation is ingeschakeld om voor het centrum te werken aan herpositionering, revitalisatie  en acquisitie. Zij presenteren in september het (nieuwe) actieplan voor en door de ondernemers zelf. De onderlinge samenwerking met de verschillende stakeholders in het centrum is inmiddels sterk verbeterd. Begin 2020 gaan de ondernemers opnieuw naar de stembus voor het instellen van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ).

Onder de paraplu van ‘GO Waalwijk’ wordt er meer promotie gemaakt voor de evenementen. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe evenementennota. Naast de inmiddels bekende evenementen, krijgt Waalwijk met muziekevenementen als AVROTROS Muziekfeest en André Hazes steeds meer een gezicht buiten de gemeentegrenzen.

Voor het nieuwe Leder en Schoenenmuseum zijn het afgelopen half jaar verschillende partijen gecontracteerd. Civic Architects voor het ontwerp, Nelissen ingenieursburo voor installatieadvies en Tinker imagineers voor de museale inrichting. Op dit moment worden het schetsontwerp van Civic, de ontwerpvisie van Tinker en het programma van eisen van Nelissen definitief gemaakt. In september wordt integraal gestart met het voorlopig ontwerp en eind november met het definitief ontwerp. De planning is om de bouw te starten na het zomerreces van 2020. Opening van het nieuwe museum wordt in het najaar van 2021 verwacht.

Verbinden van de concentratie schoen- en lederhandelsbedrijven aan de retail- en leisurefunctie van de binnenstad en aan de gebiedsmarketing van De Langstraat

De gemeente Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben samen het Regionaal Bureau voor Toerisme opgericht. Er is inmiddels een nieuwe website www.ontmoetdelangstraat.nl en ook het informatiepunt in de Bibliotheek van Waalwijk heeft een nieuwe uitstraling.

Doorontwikkelen van een integrale aanpak in het sociale domein

Sociale agenda

Er is een nieuwe sociale agenda opgesteld: De Handen Ineen. Na de druk bezochte aftrapbijeenkomst, eind 2018 hebben tientallen inwoners en organisaties ideeën en voorstellen hiervoor aangeleverd. Samen met onze partners gaan we aan de slag met de uitvoering van deze agenda. De belangrijkste thema’s zijn: minder mensen tussen wal en schip, voorkomen dat problemen onnodig groot worden en meer gebruik maken van laagdrempelige oplossingen, dichtbij de inwoners.

Zo zijn we gestart met een aanpak om mensen die langdurig werkloos zijn te begeleiden naar nieuwe, zinvolle dagbesteding waarmee ze onder de mensen komen. Met het onderwijs verbeteren we de aansluiting tussen de zorgstructuur op school en team WijZ. Met een panel van ervaringsdeskundigen werken we aan initiatieven om te zorgen dat mensen met een beperking volop aan de samenleving kunnen deelnemen. We maken plannen om eenzaamheid tegen te gaan en te zorgen dat mensen meer naar elkaar omkijken. We denken met allerlei partijen na hoe we kunnen bijdragen aan veilige en zorgzame buurten. En we investeren in maatregelen om de samenwerking te verbeteren, onder andere met een goede sociale kaart in de vernieuwde Waalwijzer. De Handen Ineen is een dynamische agenda. In het najaar van 2019 werken we de plannen verder uit en verkennen we nieuwe ideeën. Kijk op www.waalwijk.nl/handenineen.

Zorgzaam Waalwijk LAB

Hoe kunnen we samen werken aan een zorgzame samenleving in Waalwijk? Deze vraag lag voor in het Zorgzaam Waalwijk LAB. Het LAB is twee keer bij elkaar gekomen. In februari 2019 is het Zorgzaam Waalwijk LAB afgesloten. Er is gewerkt aan drie sporen, namelijk signaleren en preventie, buurtgerichte aanpak in het bestrijden van eenzaamheid en het stimuleren van langer thuis wonen.

De werkgroep Signaleren en preventie, bestaande uit Thebe wijkverpleging, Fysiotherapie Elegance en supermarkt PLUS Stephan van Engelen hebben samen een dementievriendelijke supermarkt gerealiseerd. Met deze hulp kunnen mensen langer zelfstandig hun boodschappen blijven doen, voelen zij zich prettiger in een supermarkt en als het nodig is, kan er tijdig extra hulp worden ingeroepen. De samenwerking heeft een vervolg gekregen. Zo is er ook een prikkelarme supermarkt gerealiseerd voor mensen met autisme. De ideeën van de andere twee werkgroepen hebben ook een vervolg gekregen. Omdat de LAB deelnemers zelf geen actieve rol wilde vervullen in de uitvoering van de buurtgerichte aanpak is aan Contour de Twern gevraagd om met het vervolg aan de slag te gaan. Zij gaan hierin experimenteren o.a. in de Noordstraat. Het idee van de werkgroep Langer thuis wonen krijgt een vervolg binnen de seniorenverenigingen. Zie voor meer informatie www.waalwijk.nl/lab.

Mantelzorg

De mantelzorgcoach blijft en heeft een vaste plek gekregen bij team WijZ. In 2019 heeft de mantelzorgcoach 66 mantelzorgers ondersteund middels keukentafelgesprekken en tijdens 3 workshops ‘Tijd voor Jezelf’ is groepsgewijs mantelzorgondersteuning verleend.

De pilot mantelzorgvouchers is verlengd tot eind 2020. Inmiddels zijn ruim 700 vouchers aangevraagd, vooral voor drie dagdelen praktische ondersteuning. Op basis van een tussentijds tevredenheidsonderzoek wordt bekeken of het aanbod ‘praktische ondersteuning’ van de vouchers kan worden uitgebreid met ondersteuning in huis en tuin.

Realiseren van laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten, gericht op versterking van sociale participatie, onderlinge hulpbetoon en hulp dichtbij huis

Met de komst van een nieuwe exploitant is er weer een start gemaakt met het aanbieden van WIJ-Diensten vanuit WIJ-dienstencentrum Zidewinde. Het WIJ-dienstencentrum wordt in augustus verbouwd. De planning is dat rond maart de Bibliotheek haar plek kan innemen in het WIJ-dienstencentrum. Na de realisatie van de verbouwing worden de WIJ-diensten verder ontwikkeld.

Gemeente Waalwijk is gestart met een pilot van WHAPP, de app van WeHelpen Waalwijk die vraag en aanbod in de buurt met elkaar verbindt. Via Whapp, waarvoor iedere Waalwijker zich kan aanmelden, ontvangen mensen de vraag in de buurt. Daarna kan er eenvoudig een match worden gemaakt.

Er verschijnen steeds meer AED’s in gemeente Waalwijk. Hierdoor stijgt de overlevingskans aanzienlijk. Inwoners kunnen zelf een AED regelen via www.buurtaed.nl, een samenwerkingsverband tussen Philips en de Hartstichting. Aanvullend kunnen wij, onder bepaalde voorwaarden, een financiële bijdrage verstrekken. Meer informatie zie www.waalwijk.nl/aed

Aanbieden van woonmilieus die aanvullend zijn op de omliggende grote(re) steden en dorpen

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Woonvisie. De planning is om de nieuwe Woonvisie in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad voor te leggen. De input die inwoners in het kwalitatief woningbehoeften-onderzoek in 2018 hebben gegeven, speelt een belangrijke rol in de nieuwe Woonvisie. Daarnaast heeft de raad op 5 september een avond georganiseerd waar inwoners en andere geïnteresseerden input kunnen geven voor de Woonvisie.

Dit voorjaar is er door Buurtbinders een onderzoek uitgevoerd hoe inwoners van Landgoed Driessen het leven in hun wijk ervaren. Vlak voor de zomer is het rapport opgeleverd en zijn de eerste bevindingen met college en gemeenteraad gedeeld. Over het algemeen zijn veel mensen tevreden. Aandachtspunten zijn o.a. de beperkte beschikbaarheid van openbaar basisonderwijs, zwerfvuil, gebrek aan divers openbaar groen, verkeersveiligheid en het ontbreken van een ontmoetingspunt (in welke vorm dan ook) in de wijk. In het najaar wordt aan college en raad advies uitgebracht om een vervolg te geven aan dit leefbaarheidsonderzoek.

Investeren in een weerbare overheid en weerbare inwoners

We onderzoeken de mogelijkheid om samen met de gemeente Heusden, Loon op Zand en eventuele andere gemeenten in de regio en Tilburg University een leerstoel ondermijning op te zetten. Ondermijnende criminaliteit kent veel uitdagingen, zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied. Een leerstoel levert ons veel nieuwe inzichten op en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen of bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Communicatie met inwoners blijft hoog op de agenda staan. Dit doen we telkens op een nieuwe manier. Zo is er in juni 2019 een grote bijeenkomst georganiseerd over Cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit is nog redelijk onbekend maar het kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Om onze inwoners hierin meer weerbaar te maken, gaan de politie en de gemeente er samen meer informatie over verstrekken. Daarnaast besteden we in de week van de veiligheid (7-13 oktober) een week lang aandacht aan diverse veiligheidsonderwerpen op diverse locaties. Denk aan scholen, instellingen, bijeenkomsten, demonstraties, ludieke acties. Alles wordt uit de kast gehaald met als doel om inwoners meer bewust te maken dat veiligheid van ons allemaal is en op te halen wat daarvoor nodig is.

Samen met de Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle (VOSC) en de politie werken wij toe naar een criminaliteitsvrij bedrijventerrein Berkhaag. Wederzijds vertrouwen en oog hebben voor zaken die niet in de haak zijn, gaan daarin samen. De ondernemers zetten hiervoor hun deuren open en in een informeel gesprek wordt gekeken hoe de gemeente en de ondernemers gezamenlijk de veiligheid kunnen versterken.

Met het Voortgezet Onderwijs onderzoeken we de mogelijkheden om afglijdend gedrag van de jeugd vroegtijdig te herkennen. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten bespreken we de ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op onze jeugd en we bekijken per school hoe we hierop kunnen anticiperen. Uitgangspunt daarbij is dat we in een zo vroeg mogelijk stadium samen actie ondernemen en niet wachten tot het erger wordt. Vanuit deze gedachte wordt er voortaan ook vanuit het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) preventief ingezet door vroegtijdig in gesprek te gaan met de jeugd (naast de bekende repressieve aanpak).

Voorkomen van Armoede

Op 31 januari 2019 heeft de raad groen licht gegeven voor het beleidsplan “Samen uit armoede”. De afgelopen maanden is, in samenwerking met Tilburg University, gewerkt aan een methodische aanpak in het doorbreken van generatiearmoede. De methodiek is gebaseerd, op de inzichten van mobility mentoring (stress-sensitieve benadering), het effectmodel ( versterken van basis- en executieve vaardigheden) en Transactionele Analyse (duurzame versterking autonomie). Dit najaar wordt er een generatiecoach geworven en volgt er een training. Op 17 oktober 2019 (de internationale dag van Uitroeiing Armoede) vindt er een inspiratiebijeenkomst plaats met alle relevante partners uit het veld. Dit is tevens de start van het project.

Armoede LAB

Het Armoede LAB is afgelopen jaar vijf keer bij elkaar gekomen en op 16 april jl. afgesloten. Waalwijk is vier mooie initiatieven rijker op het gebied van armoedebestrijding. Deze initiatieven zijn in de week van het geld (maart 2019) gelanceerd:

 • De laagdrempelige aanpak ‘Mogen wij ook u helpen’. Er wordt directe hulp aan kwetsbare ouderen geboden in de vorm van een warme boodschap en een voedselpakket.
 • Het Armoedetijdschrift ‘Samen uit armoede’ is in Waalwijk verspreid. Met dit tijdschrift willen de LAB deelnemers armoede een Waalwijks gezicht geven en stille armoede doorbreken.
 • Het project ‘Jongeren met schulden’. De Tavenu gaat aan de slag met jongeren met schulden.
 • De werkgroep Laagdrempelige aanpak heeft technische innovatie op de agenda gezet als middel om mensen sneller en beter te helpen. Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht, waaronder Blockchain. Besloten is om in te zetten op de digitalisering van de Paswijzer. De deelnemers blijven ook de komende periode actief betrokken bij de digitalisering van de PasWijzer.

Arbeidsmarkt

De economische veerkracht van Waalwijk is sterk. Dat komt door verschillende grote en kleinere bedrijven, een goed klimaat voor die bedrijven en de ‘aanpakken’-mentaliteit van onze inwoners. Er is in de gemeente Waalwijk meer werk dan mensen die dat werk kunnen doen. We merken alleen dat vraag en aanbod op het gebied van werk niet goed op elkaar aan sluiten. We willen er daarom tijd en geld insteken om die twee beter op elkaar te laten aansluiten.

De positie van laagopgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kwetsbaar. Ze verrichten vaker tijdelijk werk. Omdat Waalwijk een flink deel laagopgeleiden heeft, houden we deze ontwikkeling goed in de gaten. Laagopgeleide krachten blijven nodig, zeker in de voor onze gemeente belangrijke logistieke sector. Daarnaast kent Waalwijk een toenemende stroom aan arbeidsmigranten die hier willen komen werken. Werken betekent ook wonen. Daarom gaan we meer aandacht geven aan de behoefte van arbeidsmigranten om ergens (tijdelijk) te wonen.

Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant zijn waarbij het werkloosheidscijfer onder het landelijke en Brabantse werkloosheidcijfer ligt

In juli 2019 bedroeg het werkloosheidspercentage in Waalwijk 2.8%. Dat percentage ligt in lijn met het Brabantse gemiddelde (0,1% hoger). Het aantal inwoners met een werkloosheidsuitkering daalde in Waalwijk van 1.011 (december 2017) naar 744 (december 2018) en 718 (juli 2019). In het najaar wordt het arbeidsmarktonderzoek gestart waarmee de (middel)lange termijnontwikkeling en behoeften van de arbeidsmarkt in relatie tot beschikbaar en benodigde werknemers, zowel kwantitatief als kwalitatief, inzichtelijk wordt gemaakt. De resultaten worden voorjaar 2020 verwacht.

Eind 2019 wordt het nieuwe regionale bedrijventerreinenprogramma vastgesteld. Uitgangspunt van het programma is dat er ruimte is om via vraaggericht ontwikkelen uitbreidingsruimte te creëren, zowel voor MKB als voor logistiek. Daarvoor zijn binnen de regio en ook voor Waalwijk zoeklocaties aangewezen. Voor Waalwijk betreft het ruimte op bedrijventerrein Haven maar ook in Waspik, Maasoever-Scharlo, ontstaan er mogelijkheden.

We blijven werken aan het verbeteren van het imago en vestigingsklimaat. Het accountmanagement is uitgebreid en in het najaar wordt een accountplan vastgesteld. Hiermee kunnen we de 4.669 Waalwijkse ondernemingen gerichter benaderen.

De samenwerking met de gemeenten Loon op Zand en Heusden (De Langstraat) wordt voor 2019 en 2020 doorgezet op de thema’s Arbeidsmarkt, huisvesting arbeidsmigranten en versterking Leisuresector.  Daarvoor zijn middelen beschikbaar gesteld door de drie gemeenten. Ook de samenwerking op logistiek gebied met de gemeente Tilburg en het Havenbedrijf Rotterdam wordt voortgezet. Gebleken is dat grote logistieke bedrijven volop belangstelling hebben om zich te vestigen in de logistieke topregio Hart van Brabant. Uit het onderzoek ‘Logistieke ruimtebehoefte op middellange termijn‘ blijkt dat voor de komende 5-8 jaar verwacht wordt dat de vraag blijft aanhouden. Het profiel van Waalwijk wordt wel aangescherpt. Wij geven de voorkeur aan bedrijven die reeds een binding hebben met Waalwijk of de regio en die gebruik maken van vervoer over water.

Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Van de bank, aan de slag. De gemeente start verschillende experimenten om mensen te activeren die weinig tot geen zicht op werk hebben. Het gaat om een vaste groep van zo’n vijfhonderd mensen waarvan de meeste ouder dan 55 jaar zijn en al langer dan tien jaar een uitkering hebben. Het is dan vaak een hele stap om weer actief te zijn. In maart is het eerste project gestart, met begeleiding van coach BART. Via één op één gesprekken wordt geprobeerd de mensen van de bank af te krijgen. In drie maanden is dat bij zes deelnemers al gelukt. Zij verrichten vrijwilligerswerk bij het dierenasiel, Kunstencentrum en Ziekenhuis. Dit najaar starten nog twee experimenten zoals het Jij-project door twee loopbaancoaches en Hardlopenwerkt. Het doel is vooral om mensen te stimuleren maatschappelijk actief te worden. Een baan zou een mooie bijvangst zijn.

 

 

Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap

Er wordt een nieuwe campus voor arbeidsmigranten gerealiseerd aan de Pompweg in Waalwijk. Hier worden 400 Arbeidsmigranten gehuisvest. In juli is de vergunning verleend. Naar verwachting is de campus in het eerste kwartaal van 2020 gereed.

Arbeidsmigranten LAB

De deelnemers uit het Arbeidsmigranten LAB hebben samen onderzocht wat zij kunnen bijdragen aan goede huisvesting en participatie in Waalwijk. Vanuit het eerste LAB zijn twee werkgroepen, Participatie en Huisvesting, aan de slag gegaan. De werkgroep participatie heeft zelf een agenda opgesteld waaraan ze werken, met als eerste resultaten de Poolse Kerkdiensten en inloopspreekuren en taallessen waar steeds meer arbeidsmigranten gebruik van maken. Dit alles verzorgt door vrijwilligers. Daarnaast is de planning om nog een wereldkeuken en verenigingsmarkt te organiseren. De werkgroep huisvesting heeft een mooi stroomschema opgesteld die de noodzaak tot een integrale aanpak laat zien. Dit stroomschema is ook met het college besproken. Tevens borgen wij de input van het LAB in beleid of krijgt het op een andere manier een vervolg, zoals met de Beleidsnota Arbeidsmigratie en de klankbordgroep participatie die voortgevloeid is vanuit het LAB en het nieuwe beleid. De LAB deelnemers zijn uitgenodigd om hierin te participeren.

Bereikbaarheid

Voor Waalwijkers wordt afstand steeds minder belangrijk. Zowel voor werk als privé leggen onze inwoners steeds meer kilometers af. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en per fiets. Hierdoor is er steeds meer drukte op de regionale wegen.

Wij willen Waalwijk beter bereikbaar maken. Dit doen we o.a. door de haven verder te ontwikkelen, door de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) te stimuleren en door de ontsluiting met knooppunt Hooipolder (A27). Verder zetten we in op betere wandel- en fietsroutes, zoals de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en ’s Hertogenbosch en een uitgebreider netwerk van openbaar vervoer. O.a. tussen de bedrijventerreinen en het centrum en voor de groeiende groep ouderen.

Het stimuleren van de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27)

Met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) werkt de gemeente aan de toekomstige bereikbaarheid en duurzame ontsluiting van Waalwijk en Oostelijk Langstraat.

Op 19 februari 2019 tekenden de provincie Noord-Brabant, gemeenten Waalwijk, Heusden en ‘s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas de uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat afspraken over de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de projecten in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Er is beroep ingesteld tegen het provinciaal inpassingsplan dat de ontwikkeling van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) planologisch mogelijk moet maken. De Raad van State heeft inmiddels uitspraak gedaan over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Mogelijk heeft dit gevolgen voor het inpassingsplan. De komende periode onderzoeken we of en welke effecten dit heeft en op welke wijze dit kan worden opgeheven.

De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen

Op 9 april jl. is het Tommy-Boy verkeerslicht in gebruik genomen. Dit verkeerslicht is door vier leerlingen van Openbare Basisschool De Hoef & Hugo aangevraagd. Het verkeerslicht is vernoemd naar Tommy-Boy die door een auto werd geschept toen hij bezig was met zijn telefoon. Het verkeerslicht speelt muziek af van Tommy-Boy’s playlist als je voor rood staat te wachten. Op die manier worden jongeren zich meer bewust dat zij in het verkeer niet met hun telefoon bezig moeten zijn. De vier scholieren zijn daarna door de provincie als Helden van NUL benoemd (nul verkeersdoden brabant). Het verkeerslicht staat iedere paar maanden op een andere locatie in Waalwijk.

Om de bereikbaarheid van Waalwijk vanuit het openbaar vervoer te bevorderen, wordt er gewerkt aan het verbeteren van de fietsvoorziening rondom busstation Vredesplein. Daarbij wordt ook gekeken of het busstation Vredesplein met andere voorzieningen nog aantrekkelijker gemaakt kan worden en wat de kosten hiervan zijn.

Impuls geven aan de havenontwikkeling

Insteekhaven

De aanbesteding voor de nieuwe insteekhaven is afgerond en is voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. Een eerdere aanbesteding mislukte, maar nu was er wel voldoende belangstelling voor het miljoenenproject. Twaalf bedrijven hadden zich aangemeld, waarvan er uiteindelijk vijf overbleven. Combinatie Mourik Infra-FL kwam met het gunstigste aanbod. Als de raad heeft ingestemd, starten de eerste werkzaamheden in het veld dit najaar. Naar verwachting zal de haven dan in 2021 klaar kunnen zijn.

Bedrijventerrein Haven

De ontwikkeling van Bedrijventerrein Haven 8 west is voor het overgrote deel afgerond. Alle gronden zijn verkocht en er wordt hard gewerkt om de nieuwe bedrijfshallen vorm te geven. Voor de aanleg van de randweg rondom het hele bedrijventerrein wordt er dit jaar een uitvoeringsontwerp gemaakt waarna een aanbesteding volgt.

De vrachtwagenparkeerplaats aan Bedrijventerrein Haven wordt nauwelijks gebruikt. De gemeente voert gesprekken met de exploitant om tot een andere opzet te komen. Eind 2019 worden de uitkomsten hiervan voorgelegd aan de raad.

Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch

Van de Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk (F261 – Hart van Brabantroute) is het gedeelte tussen Sportpark De Gaard en de Tilburgseweg, ter hoogte van de zuidelijke komgrens van Sprang-Capelle reeds gerealiseerd. Dit traject voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan snelfietsroutes.

Op 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de snelfietsroute vanuit Tilburg aansluit op de snelfietsroute naar ’s-Hertogenbosch dus via het Halvezolenfietspad. De snelfietsroute wordt dus niet meer doorgetrokken naar Bedrijventerrein Haven. Het aansluitpunt ligt ter hoogte van de Meidoornweg, ten westen van de tunnelbak onder de N261. Medio 2019 is de uitvoering van het gedeelte langs de Tilburgseweg in volle gang. Het eerstvolgende project is het op de juiste breedte brengen van de fietsvoorzieningen door Sportpark De Gaard. De gehele route moet voor 2021 gereed zijn.

Faciliteren van een razendsnelle en toekomstbestendige internetverbinding

We willen graag een razendsnelle en toekomstbestendige internetverbinding in de gehele gemeente. Om dit te bereiken, faciliteren we providers in het aanleggen van een glasvezelnetwerk. Op sommige plekken, zoals het buitengebied, is het helaas weinig aantrekkelijk voor providers om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Het vergt een grote investering aan manuren en materiaal om dit te realiseren. Toch worden er ook op dit vlak stappen gezet. Inmiddels is er in het buitengebied 36 km glasvezelkabel aangelegd door “Midden Brabant Glas”. In Landgoed Driessen zijn de nieuwbouwwoningen aangesloten op glasvezel van KPN en voor de inbreidingsgebieden wordt er nog  bekeken of het haalbaar is om glasvezel aan te leggen. Op Haven 1 t/m 8 ligt er glasvezel van Levelfour en KPN. Daarnaast zijn er nog diverse bedrijven in Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk die een glasvezelverbinding hebben. In totaal heeft op dit moment 16% van de inwoners van de gemeente Waalwijk Glasvezel. Om dit percentage verder te verhogen, blijven we in overleg met de providers om eventuele kansen te benutten.

Rode draad

We vinden het belangrijk om goed samen te werken met inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden. Daarom onderzoeken we regelmatig of we op de goede weg zijn én blijven. We willen inwoners meer mee laten denken over zaken die het leven in onze gemeente plezieriger maken. Dingen die er echt toe doen. Ons doel is immers dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich verantwoordelijk voelen voor hun stad, wijk en/of kern en zelf acties ondernemen.

Waalwijk wil een ‘slimme stad’ zijn. Dat doen we door zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare technologie. Daarmee versterken we onze dienstverlening. Wij zeggen: ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk als het nodig of beter is’. Tegelijk snappen we ook dat er grenzen en risico’s zitten aan technologie.

Voor sommige taken is de gemeentelijke schaal niet voldoende. Daarom zijn wij actief in het bestuurlijke netwerk in de regio. We kiezen het verband waarbinnen we verwachten het beste resultaat te boeken. De ene keer werken we samen met de provincie, de andere keer kiezen we voor de Regio Hart van Brabant of De Langstraat. Maar ook een combinatie van partijen is mogelijk.

De gemeente als eerste overheid waarbij een hoge kwaliteit van publieke dienstverlening en nog competenter worden op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en partnerschap wordt nagestreefd.

De Dienstverleningsvisie ‘Vanzelfsprekend Dienstbaar’ 2015-2020 is tussentijds tegen het licht gehouden. Voor de komende jaren zijn er nieuwe actiepunten benoemd. Zo zijn we o.a. gaan werken met What’s app als communicatiemiddel. En vanaf november is het mogelijk om een aanvraag voor een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs vanuit huis te starten met behulp van DigiD. Hierdoor wordt de afhandeltijd van de aanvraag op het stadhuis korter.

We blijven werken aan het verbeteren van onze website en de vindbaarheid van (actuele) informatie. Begin 2019 heeft er een bijeenkomst met een testpanel plaatsgevonden. De meeste verbeterpunten zijn inmiddels opgepakt. De rest wordt meegenomen bij de benodigde aanpassingen voor de Europese richtlijn ‘digitale toegankelijkheid’. Op dit moment inventariseren we wat er gedaan moet worden om in september 2020 te voldoen aan deze richtlijn.

Veel actiepunten uit de nieuwe strategische HRM-visie hebben al vorm gekregen. Zo stimuleren we het woon-werkverkeer en dienstreizen per fiets. De pilot met de feedback app TruQu wordt doorontwikkeld en verlengd. We onderzoeken meer maatwerk in de WaalwijkAcademie. We hebben mensen aangenomen uit de participatiewet-doelgroep om invulling te geven aan ons inclusieve werkgeverschap. Om de (uitval wegens) stressklachten te verminderen, is het stress preventie team gestart. En we hebben het platform Werkenvoormiddenbrabant.nl in het leven geroepen. Tenslotte heeft het medewerkersonderzoek dat is uitgevoerd, opgeleverd dat we het predicaat Beste Werkgever 2018-2019 mogen voeren. Dit laten we op verschillende manieren zien.

Realiseren van maximaal maatschappelijk rendement van het geld van de inwoner en als organisatie bij de besten horen

Gezamenlijk eigenaarschap en partnerschap zijn belangrijke thema’s binnen onze organisatie. Dit vragen we zowel van onze inwoners als van onze medewerkers. Samenwerken vanuit gezamenlijk eigenaarschap is niet altijd even makkelijk. Traditionele trainingen werken vaak maar voor een korte periode. Daarom gaan we op een nieuwe manier van leren aan de slag. Door middel van ‘werkplekleren’ werken we het komende half jaar aan een betere samenwerking op twee onderwerpen, het sociaal domein en duurzaamheid. Dit doen we door het werken en leren direct in de praktijk te brengen onder begeleiding van werkpleklerenexpert die op maat leermethodieken in kan zetten die aansluiten bij de praktijksituaties. Voor deze nieuwe manier van leren krijgen we subsidie van het A & O Fonds.

Na de eerste verkenning Smart City hebben we besloten ons te focussen op het thema mobiliteit. Hiervoor is een Smart City Strategie-Agenda opgesteld: Smart Move Waalwijk. De agenda is samen met lokale en regionale ondernemers, overheden en kennisinstellingen opgesteld. Vanuit deze agenda maken we de komende maanden de vertaalslag naar pilots.

Stimuleren van het zelforganiserend vermogen van inwoners en burgerinitiatieven en de omschakeling van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt

Burgerbegroting

Eind 2018 is het onderzoek gestart naar een goede aanpak burgerbegroting in Waalwijk. Er heeft o.a. een werkbezoek aan gemeenten Antwerpen en Breda plaatsgevonden. Zij werken beiden al enkele jaren met een Burgerbegroting. Enkele inwoners, college- en raadsleden zijn ook meegeweest op dit werkbezoek. Daarnaast heeft er een enquête en rondetafelgesprek in het inwonerspanel plaatsgevonden en een Burgerbegroting LAB. Ook is het Antwerpense Burgerbegrotingsspel tijdens een raadsbijeenkomst toegelicht en gespeeld. Op basis van deze uitkomsten is er een concept college- en raadsvoorstel Burgerbegroting opgesteld. De raad heeft bij het vaststellen van de kadernota 2020 in juni echter bepaald dat 2020/2021 nog te vroeg is voor een Burgerbegroting. Zij willen eerst het participatiebeleid evalueren. Deze evaluatie moet medio 2020 aan de raad zijn voorgelegd.

Kindertop

De Kindertop van februari dit jaar was een groot succes. 9 scholen leverden een groepje leerlingen die met verve aan de slag gingen met hun wensen en ideeën voor hun wijk of directe schoolomgeving. Zij hadden een yell gemaakt, samen met het Kunstencentrum, om uiting te geven aan hun inspirerende ideeën die ze tijdens de Kindertop verder hebben uitgewerkt: een ‘zingende afvalbak’, een Flitskidsactie voor hardrijders, een actie tegen hondenpoep, een groepje kinderen die zwerfafvalpakker zijn geworden, aanpassingen aan speeltuinen. Ook hebben raadsleden op school een ‘gastles’ verzorgd met uitleg over het reilen en zeilen binnen een gemeente. Alle ideeën die uitvoerbaar zijn, worden samen met de kinderen voorbereid of zijn inmiddels uitgevoerd.

Investeren in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en daarbuiten (schaalvergroting)

In 2018 en 2019 zijn er zeven thema’s onderzocht in een LAB. Namelijk Armoede, Arbeidsmigranten, Zorgzaam Waalwijk, Gezond en Bewegen, Groen en Natuur, Burgerbegroting en Duurzaamheid. Deze LABS zijn allemaal goed bezocht met ongeveer 25 deelnemers (= het maximum). Alle LABS kennen ook een vervolg met uitzondering van het Burgerbegroting LAB. Dit betekent dat een aantal deelnemers zelf actief aan de slag gaat met de door hen benoemde punten, agenda. Zo is het Armoede LAB vijf keer bij elkaar geweest. Het Arbeidsmigranten LAB, Zorgzaam Waalwijk LAB, Gezond en Beweeg LAB, Groen en Natuur LAB en Duurzaam Waalwijk LAB twee keer . In de praktijk blijft er meestal een vaste kern van 15 deelnemers actief. In het LAB is het de bedoeling dat mensen zelf en met elkaar aan de slag gaan. Samenwerken is alleen niet altijd even makkelijk en het is soms ook een beetje zoeken. De ene keer verloopt het makkelijker dan de andere keer. De gemeente is één van de deelnemers en faciliteert de LAB bijeenkomsten. Waar nodig bieden wij ondersteuning.

Alle verslagen en resultaten zijn te vinden op www.waalwijk.nl/lab. Het Armoede LAB, Arbeidsmigranten LAB, Zorgzaam Waalwijk LAB en Burgerbegroting LAB zijn inmiddels afgesloten. Aan het Groen en Natuur LAB, Gezond en Beweeg LAB en Duurzaam Waalwijk LAB wordt nog gewerkt. Naast de inzet in het LAB borgen wij waar mogelijk de input van het LAB in beleid of krijgt het op een andere manier een vervolg.

Fungeren als een assertieve, proactieve speler in het regionaal bestuurlijk netwerk

In de Regio Hart van Brabant is er een nieuwe Strategische Meerjaren Agenda opgesteld. Deze agenda is door alle gemeenteraden goedgekeurd. Dit najaar starten we in de regio de governance discussie (wijze van besturen en toezicht).

Waalwijk is één van de kartrekkers van de M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten. Samen met andere gemeenten is er een strategische agenda 2019-2022 opgesteld. Hierin komen o.a. onderwerpen naar voren als democratische vernieuwing, smart city, bestuurlijke weerbaarheid, arbeidsmigranten, duurzaamheid, mobiliteit, sociaal domein en financiële verhoudingen. De strategische agenda is in april 2019 vastgesteld. De komende periode werken we samen met de andere gemeenten aan de uitvoering daarvan.

De samenwerking met Midsize Brabant in relatie tot het werkdocument ‘Potenties en Proeftuinen’ loopt. Op de thema’s binnenstad, logistiek, mobiliteit en nieuwe economie komen de gemeenten regelmatig bij elkaar. De samenwerking op het vijfde thema ‘sociale veerkracht’ krijgt een nieuwe impuls. De Midsize gemeenten hebben de provincie voor de provinciale verkiezingen en het bestuursakkoord een brief gestuurd om de positie van middelgrote gemeenten en het Midsize samenwerkingsverband te agenderen.

Met de provincie en de andere Midsize gemeenten in Brabant werken we samen aan binnenstedelijke transformatieopgaven. Waalwijk heeft hiervoor De Gedempte Haven- Centrum Plus aangemeld. Met de provincie wordt een traject doorlopen om te transformeren naar nieuw gebruik met o.a. bijvoorbeeld woningen voor starters of woningen waar werken en wonen gecombineerd kan worden. Samen met de andere Midsize gemeenten neemt Waalwijk deel in een kennisontwikkelingprogramma. Daarnaast wordt er samen met de provincie een verkenning en een adviesnotitie opgesteld voor de transformatieopgave Gedempte Haven- Centrum Plus, inclusief het gebied daartussen, tot aan de Hertog Janstraat. De provincie gaat met elke gemeente afzonderlijk afspraken maken over de benodigde ondersteuning hierbij.

Groene draad

We willen ‘groen’ en duurzaam werken. We wonen en leven aan de ene kant van de A59. Dat moet in evenwicht zijn met de drukte op de bedrijventerreinen aan de andere kant van de snelweg. Over de uitbreiding en invulling van de bedrijventerreinen denken we elke keer goed na. Er zijn mooie initiatieven op dit vlak. Zo won bol.com de prijs voor één van de meest innovatieve en duurzame bouwprojecten. Daarnaast bekijken ondernemers, verenigt in de stichting Waalwijk CO2-vrij, de mogelijkheid om een warmte- net aan te leggen op het bedrijventerrein Haven. Aanbod van warmte, uit restwarmte van bedrijven, kan dan weer naar andere bedrijven en/of inwoners.

Duurzaamheid vraagt om vooruit kijken, maar ook om nu iets doen. We dringen energiegebruik terug door onze eigen gebouwen duurzamer te maken en we gaan mensen prikkelen hun eigen woning aan te pakken. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken laten we geen nieuw gasnet aanleggen en in 2020 hebben we een eigen warmteplan klaar. Daarin wordt duidelijk hoe we in fases met aardgas kunnen stoppen. Afval gaan we omzetten in nieuwe grondstoffen. Dat heet circulaire economie. Veel restproducten en grondstoffen, die nu nog weggegooid worden, zijn opnieuw te gebruiken.

Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen

Er gebeurt ontzettend veel op het vlak van Duurzaamheid. Er is een concept visie Duurzaam Waalwijk opgesteld waarin de doelstellingen uit de strategische visie verder wordt uitgewerkt. Denk aan thema’s als duurzame consumptie en productie, circulaire economie, de energietransitie, de verduurzaming van de woningvoorraad, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit. In de visie is ook de inbreng van het Inwonerspanel en het Duurzaam Waalwijk LAB verwerkt. De komende maanden bespreken we de concept visie met inwoners, ondernemers en organisaties waarna de visie definitief wordt gemaakt. De planning is dat de raad de definitieve visie en duurzaamheidsagenda uiterlijk in januari 2020 krijgt aangeboden.

Duurzaam Waalwijk LAB

27 deelnemers gingen samen op onderzoek uit in het Duurzaam Waalwijk LAB op 26 februari 2019. Het LAB kent een vervolg en is ook op 14 mei bij elkaar gekomen. Na de zomervakantie wordt er gepolst of er behoefte is aan een vervolg LAB. Het Duurzaam Waalwijk LAB werkt aan drie sporen: Verduurzaming particulier bezit & financiering, Enthousiasme & bewustwording inwoners stimuleren en Gemeente als tempoversneller.

Zo wordt er gewerkt aan een integrale aanpak waarin inwoners worden ontzorgd om particuliere woningen te verduurzamen. Niet iedereen heeft hier namelijk geld voor en waar begin je? Enthousiasme en bewustwording bij inwoners stimuleren, vormt een andere uitdaging. Er zijn verschillende ideeën waarop dit vorm kan krijgen. Wat te denken van een Duurzaamheidsmarkt als eerste stap. De deelnemers vinden dat de gemeente een belangrijke rol als tempoversneller kan vervullen. Klein beginnen en nu al concreet aan de slag is het devies. Daarom wordt er ingezet op het aanpassen van het inkoopbeleid door de gemeente. Samen met de inkopers gaan enkele LAB deelnemers kijken wat de nieuwe uitgangspunten in het inkoopbeleid moeten zijn.

Global Goals

Waalwijk is sinds kort een global goal gemeente. In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Door onze aanmelding laat Waalwijk zien dat we willen handelen op basis van deze doelen.

Klimaatneutraal in 2043. We investeren o.a. in circulaire economie (van afval naar grondstof)

Voor de energietransitie werken we, samen met andere gemeenten in de regio, hard aan het bod aan het rijk in het kader van het landelijke klimaatakkoord. Het bod gaat over de omvang van energieopwekking en de beschikbare warmtebronnen in de gemeente. Het concept-bod moet voor de zomer 2020 ingediend zijn. Omdat we van het gas af gaan, maken we een Transitieplan Warmte. Lommerrijk en Akkerlanen zijn de eerste wijken die niet meer aangesloten worden op het gasnetwerk. Voor Akkerlanen wordt onderzocht of energie uit oppervlaktewater (TEA) gebruikt kan worden om de huizen te verwarmen. Ook wordt, samen met Stichting Waalwijk CO2 vrij, onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een warmtenet op industrieterrein Haven.

In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten om te wachten met besluiten over de verdere ontwikkeling van een nieuw windmolenpark totdat een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van heel Waalwijk heeft plaatsgevonden. Hiervoor wordt een nota grootschalige opwek duurzame energie opgesteld.

De duurzaamheidsthema’s raken de hele Waalwijkse samenleving. Daarom zetten we veel in op communicatie en nieuwe instrumenten om bewustwording te creëren en ideeën op te halen. Zo is in juni voor de eerste keer ‘De Groene Pluim’ uitgereikt. Dit is een stimuleringsprijs op het gebied van duurzaamheid. Er zijn twee Fairtrade certificaten uitgereikt aan supermarkten. Er is gestart met het deelplatform ‘Vers uit de tuin’ waar inwoners hun oogst aanbieden om verspilling tegen te gaan. Er is een modderdag voor kinderen georganiseerd bij Kinderboerderij ’t Erf en een Duurzaamheidstalkshow en regentonnenactie voor de volwassenen.

Ook wordt er gewerkt aan een leningsmogelijkheid voor toekomstbestendig wonen. Een lening om een particuliere woning te verduurzamen, maakt daar onderdeel van uit. In het najaar van 2019 wordt de verordening aan het college aangeboden.

De klimaatstresstest is afgerond. Vervolgtraject is het organiseren van een risicoanalyse en het voeren van dialoog. De resultaten worden vervolgens vertaald in een maatregelenpakket en gebruikt bij het opstellen van het Integraal Waterplan Waalwijk. Om het onderwerp ‘water’ wat meer voor het voetlicht te krijgen, is er onlangs een bustour georganiseerd voor gemeenteraadsleden.

Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap

Groene Agenda

Er is het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de totstandkoming van de Groene Agenda. De Groene Agenda is een verzameling van ideeën van inwoners en van de gemeente om de openbare ruimte meer groene kwaliteit te bieden en te werken aan klimaatadaptatie. Na een bewonersavond in november 2018 is er begin 2019 een poll uitgezet met de ideeën waarop alle inwoners kunnen stemmen. Op basis van de poll zijn de financiële keuzes berekend en is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het streven is om dit uitvoeringsprogramma dit najaar door de gemeenteraad vast te laten stellen. De uitvoering van de Groene Agenda staat gepland voor 2020. Naast de Groene Agenda werken we ook aan een Groenbeleidsvisie en het Bomenbeleid. Ook deze notities worden dit najaar aan de gemeenteraad aangeboden.

Daarnaast zijn wij bezig met diverse projecten, zoals Natuur in de wijk en de Geveltuintjes actie. Natuur in de wijk is een project om de stedelijk natuur een handje te helpen o.a. door nestkastjes voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, insectenhotels, bloemenzaadjes en planten weg te geven aan inwoners en organisaties. Er hebben al twee ophaaldagen plaatsgevonden, één in Waspik en één in Waalwijk en er volgen nog één of twee ophaaldagen. De komende jaren wordt gemonitord of de uitgifte van de materialen leidt tot een verbetering van de natuur in de wijk. Daarnaast is er dit voorjaar een geveltuintjesactie geweest waarbij de gemeente 200 meter aan geveltuintjes weg heeft gegeven. Volgend jaar komt mogelijk weer een geveltuintjes actie. Meer inspiratie en informatie over groen in Waalwijk? Hou de website www.natuurlijkwaalwijk.nl in de gaten!

Groen en natuur LAB

Het Groen en Natuur LAB kent een vervolg en is in maart weer bij elkaar gekomen. De deelnemers werken aan vier sporen:

 • Meer biodiversiteit met bloemenweides en ander (ecologisch) groen onderhoud
 • Vergroenen van schoolpleinen en binnen met buiten verbinden
 • Voorbeeldstraat inrichten
 • Vergroenen van bedrijventerreinen en stadhuis en natuur inclusief bouwen

Concreet wordt er gewerkt aan een inventarisatie waar biodiversiteit versterkt kan worden, bijvoorbeeld door middel van bloemenweides. Een aantal deelnemers is aan de slag om te kijken of er meer scholen enthousiast gemaakt kunnen worden voor het vergroenen van schoolpleinen. De voorbeeldstraat wordt verder uitgewerkt waarbij het idee is om daarna een opdracht uit te zetten bij studenten en andere experts. En voor het vergroenen van bedrijventerreinen wordt er gekeken of er een workshop voor ondernemers georganiseerd kan worden.

Go Waalwijk en Gezond & Beweeg LAB

Met GO Waalwijk stimuleren we onze inwoners om in beweging te komen. GOWaalwijk.nl is hét digitale platform voor alles op het gebied van sport, bewegen, gezonde leefstijl en cultuur in onze gemeente. De website gowaalwijk.nl telt inmiddels zo’n 165 aanbieders en 290 activiteiten. Facebook GO Waalwijk heeft ruim 400 volgers. Ook werken we aan bereik via Instagram. Op zondag 25 augustus heeft het GO Waalwijk Festival plaatsgevonden. Een succesvol initiatief van het Kunstencentrum, Theater De Leest, atelier Winterdijk30b en de gemeente om GO Waalwijk te promoten met o.a. het GO-lied, de Uitmarkt en een sport- en cultuurplein in het centrum van Waalwijk.

In relatie tot Go Healty zijn er inmiddels op 10 basisscholen watertappunten gerealiseerd. Daarnaast zijn er 3 watertappunten in de openbare ruimte geplaatst en op grote beweegevenementen zoals de 80 van de Langstraat en de Wandelvierdaagse wordt er water uitgedeeld. In 6 sportkantines is het Gezonde Sportkantinevignet uitgereikt. Daarmee is onze gemeente landelijk koploper. Om overgewicht bij de kinderen tegen te gaan, wordt er in samenwerking met GGD Hart voor Brabant een ketenaanpak overgewicht gerealiseerd en worden centrale zorgverleners opgeleid om bij overgewicht de juiste stappen te nemen richting preventie en zorg. Daarnaast zijn we gestart met een extra weeg- en meetmoment op de basisschool zodat problemen met gezondheid en gewicht eerder ondervangen kunnen worden.

Met de buurtsport- en cultuurcoaches verhogen we de kwaliteit van het gym- en cultuuronderwijs in het basisonderwijs. Op 16 basisscholen worden de coaches ingezet. Als vakdocent, coach van de groepsdocent of voor het organiseren van clinics met de sportverenigingen. Naast de Buurtsportwerker is ook de Beweegcoach Senioren in de wijk actief. Zo is er in BaLaDe een nieuwe beweeggroep opgericht en er wordt individuele begeleiding aangeboden naar passend beweegaanbod. Dit is het afgelopen jaar 33 keer gebeurd. Ook wordt er aan 65-plussers fittesten aangeboden om hen bewust te maken van hun leefstijl.

Gezond & Beweeg LAB

Het Gezond en Beweeg LAB is twee keer bij elkaar gekomen, op 27 november en 2 april 2019. De deelnemers werken aan vier sporen:

 • Meer bekendheid, samenwerking en beter gebruik van het aanbod
 • Achter de voordeur en drempels verlagen in meedoen
 • Meer bewustwording en ander beeld creëren van bewegen en gezonde leefstijl
 • Begin de verandering zo vroeg mogelijk, bij de ouders en op school

Na de zomer wordt er gepolst of een vervolg LAB gewenst is. De deelnemers zijn in ieder geval aan de slag met het vergroten van de bekendheid van GO Waalwijk o.a. met vlogs van GO-jeugdambassadeurs (jeugdleden van verenigingen) en GO-vitrine in supermarkten. Door het bestaand initiatief NDC Waalwijk ‘de wandelgroepen van de National Diabetes Challenge’ uit te breiden naar andere wijken en gezonde leefstijl in plaats van enkel wandelen te promoten worden meer mensen achter de voordeur bereikt. Er wordt gekeken hoe dit het beste vorm kan krijgen en er wordt een subsidieaanvraag voorbereid. Vanuit Antoniushof is er o.a. een mini 80 en een kidsclub georganiseerd waarbij ouderen en kinderen samen ‘gezond’ koken. Ook is er gewerkt aan een multidisciplinair overleg tussen de GGD (Jeugdartsen en Verpleegkundigen) en de kinderfysiotherapeuten van Waalwijk waarbij signalering en preventie breder wordt opgepakt en casussen kunnen worden besproken. Dit is gestart in mei 2019 en krijgt 2x per jaar een vervolg. Daarnaast willen ze aan de slag met een brede screening op scholen zodat problemen eerder ondervangen kunnen worden.

Omgevingswet

In het vierde kwartaal van 2019 wordt er aan de raad een voorstel ‘Plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase’ voorgelegd. In dit plan van aanpak is opgenomen op welke manier we gaan werken aan het vernieuwen van beleid en regels in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Ook komen hierin de gevolgen voor de manier van werken en het digitale stelsel aan bod.

Waalwijk 2025
Leefklimaat
Arbeidsmarkt
Bereikbaarheid
Samenwerking (rode draad)
Duurzaamheid (groene draad)