Bereikbaarheid

Voor Waalwijkers wordt afstand steeds minder belangrijk. Zowel voor werk als privé leggen onze inwoners steeds meer kilometers af. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en per fiets. Hierdoor is er steeds meer drukte op de regionale wegen.

Wij willen Waalwijk beter bereikbaar maken. Dit doen we o.a. door de haven verder te ontwikkelen, door de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) te stimuleren en door de ontsluiting met knooppunt Hooipolder (A27). Verder zetten we in op betere wandel- en fietsroutes, zoals de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en ’s Hertogenbosch en een uitgebreider netwerk van openbaar vervoer. O.a. tussen de bedrijventerreinen en het centrum en voor de groeiende groep ouderen.

Het stimuleren van de Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27)

Er is beroep ingesteld tegen het provinciaal inpassingsplan dat de ontwikkeling van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) planologisch mogelijk moet maken. In de loop van 2019 wordt er een uitspraak van de Raad van State verwacht. Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen van de aanbesteding.

De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen

Er komen steeds meer elektrische laadpalen in Waalwijk. Het faciliteren van e-laadpalen ligt op schema. E-rijders zonder laadmogelijkheden op eigen terrein kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van een e-laadpaal in de openbare ruimte.

Impuls geven aan de havenontwikkeling

De aanbesteding voor de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe insteekhaven met containerterminal bij de bestaande sluis zijn inmiddels gestart. De komende maanden worden gebruikt om een aannemer te selecteren die de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren. In de tweede helft van dit jaar worden de eerste werkzaamheden in het veld zichtbaar. De oplevering is in 2021.

Bedrijventerrein Haven 8 west is voor het overgrote deel inmiddels verkocht en de meeste bouwvergunningen zijn verleend. Binnenkort zijn alle bedrijven met groot materieel op hun terrein bezig de nieuwe bedrijfshallen vorm te geven. In 2018 heeft de gemeente het terrein gesaneerd (bodemverontreinigingen weggehaald) en bouwrijp gemaakt. In dat kader is ook de nieuwe wegenstructuur op Haven 8 west aangelegd. Voor de aanleg van de randweg rondom het hele bedrijventerrein hebben we dit jaar nog wel nodig om tot een uitvoeringsontwerp en een bestek voor de aanbesteding te komen. De parallelstructuur langs de (huidige) Gansoyensesteeg wordt wel dit jaar aangelegd.

Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch

Van de Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk (F261 – Hart van Brabantroute) is het gedeelte Tuinstraat gerealiseerd in 2018. Aan de motie wordt begin 2019 gevolg gegeven door de route in de Besoyensestraat op een aantal punten te vergelijken met de route door het Westeinde/Meidoornweg. De planning is de gehele route voor 2021 te realiseren.

De Snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch (F59 – Langstraatroute) is grotendeels gerealiseerd met de aanleg van het Halvezolenfietspad tussen N261 en Drongelenskanaal. Kleine aanpassingen worden meegenomen met de aanleg van de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk. De planning is de gehele route voor 2021 te realiseren.

Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum door het regionaal openbaar vervoer en het inzetten op een servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen

Er is eind 2018 een verkenning gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor het realiseren van een servicebus voor o.a. ouderen. Verschillende opties worden nu overwogen en er wordt contact gelegd met diverse aanbieders van een ‘servicebus’. Als er een keuze is gemaakt, kan er een pilotproject worden gestart (waarschijnlijk later dit jaar).

In 2021 worden ten behoeve van project Gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) knooppunten 38 en 39 (A59) afgesloten. Het doel is om de op- en afrit van knooppunt 38 (Waalwijk-Centrum) open te houden voor hulpdiensten en openbaar vervoer. En afrit 39 (Waalwijk-Oost) in te richten als Calamiteitendoorgang voor de hulpdiensten. Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente Waalwijk, de hulpdiensten en Arriva. De ontwerpnotitie is aangeleverd bij Rijkswaterstaat. Zij besluiten of het ontwerp wordt goedgekeurd.